Центар за социјални рад “Солидарност”

Улица: Карађорђева 8

Телефони: 014/85-241, 014/85-112, 014/62-589

Центар за социјални рад

Улица: Милана Тешића 28

Телефони: 015/661-782