Isključi nasilje

Član 28. (Deo) Zakona o sprečavanju
nasilja u porodici

Nadležni policijski službenici i javni tužioci, zamenici javnih tužilaca i sudije koji primenjuju ovaj zakon dužni su da završe specijalizovanu obuku prema programu koji donosi Pravosudna akademija.

Specijalizovanu obuku sprovodi Pravosudna akademija za javne tužioce, zamenike javnih tužilaca i sudije u saradnji sa drugim stručnim ustanovama i organizacijama, a za policijske službenike specijalizovanu obuku sprovodi Kriminalističko-policijska akademija.

Definicije nasilja

Nasilje se definiše kao svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje za posledicu ima stvarno ili potencijano ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva zlostavljane osobe.

Nasilje u porodici je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno spokojstvo  drugog člana porodice. Nasilje u porodici je pojam koji se obično odnosi na nasilje između supružnika.

Nasilnika ne definiše uzrast – godine, pol, ni obrazovanje, kao ni žrtvu nasilja.