Isključi nasilje

Član 28. (Deo) Zakona o sprečavanju
nasilja u porodici

Nadležni policijski službenici i javni tužioci, zamenici javnih tužilaca i sudije koji primenjuju ovaj zakon dužni su da završe specijalizovanu obuku prema programu koji donosi Pravosudna akademija.

Specijalizovanu obuku sprovodi Pravosudna akademija za javne tužioce, zamenike javnih tužilaca i sudije u saradnji sa drugim stručnim ustanovama i organizacijama, a za policijske službenike specijalizovanu obuku sprovodi Kriminalističko-policijska akademija.

Isključi nasilje

Svako mora da bude bezbedan u svojoj porodici.

Ne smemo da dozvolimo da porodično nasilje postane epidemija našeg društva.

Država će na sveobuhvatan način pružiti zaštitu žrtvi.

Zakon sada propisuje neposrednu i blisku saradnju policije, tužilaštva, sudova, centara za socijalni rad.

Isključi nasilje!