Isključi nasilje

Član 7. (Deo) Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Za sprečavanje nasilja u porodici i pružanje zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela određenih ovim zakonom nadležni su policija, javna tužilaštva, sudovi opšte nadležnosti i prekršajni sudovi, kao nadležni državni organi, i centri za socijalni rad, kao ustanove.
Pored nadležnih državnih organa i centara za socijalni rad, u sprečavanju nasilja u porodici, preko davanja pomoći i obaveštavanja o nasilju, kao i pružanju podrške žrtvama nasilja učestvuju i druge ustanove u oblasti dečje, socijalne zaštite, obrazovanja, vaspitanja i zdravstva…

Isključi nasilje

Svako mora da bude bezbedan u svojoj porodici.

Ne smemo da dozvolimo da porodično nasilje postane epidemija našeg društva.

Država će na sveobuhvatan način pružiti zaštitu žrtvi.

Zakon sada propisuje neposrednu i blisku saradnju policije, tužilaštva, sudova, centara za socijalni rad.

Isključi nasilje!