Održana Deveta godišnja konferencija Viktimoškog društva Srbije

Problemu nasilja nad ženama i izazovima društvenog reagovanja na njega posvećena je posebna pažnja na Devetoj godišnjoj konferenciji Viktimoškog društva Srbije „Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu“, koja je održana 29. i 30. novembra u …

Implementacija Istanbulske konvencije u Srbiji na zavidnom nivou

Republika Srbija postigla je zavidan nivo u implementaciji Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odnosno Istanbulske konvencije, pre svega u normativnom okviru. Takođe, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ali i …

MULTISEKTORSKOM SARADNjOM PROTIV NASILjA U PORODICI

Multisektorska saradnja jedini je mogući zajednički odgovor na nasilje u porodici i prvenstveno se ogleda kroz rad Grupe za koordinaciju i saradnju. Zadatak profesionalaca jeste da žrtvi pruže zaštitu i podršku, da joj vrate poverenje u sistem i veruju joj, …

Veliki troškovi pružanja usluga žrtvama nasilja

 

 

Regionalni sastanak na temu prikupljanja podataka o nasilju nad ženama organizovan je u Sarajevu i na njemu je utvrđeno da ukupni trošak za žrtve nasilja u BiH iznosi oko 65,79 miliona BAM (konvertibilnih maraka), odnosno da troškovi pružanja …