Ustav republike Srbije

Preuzmi

Porodični zakon

Preuzmi

Krivični zakonik

Preuzmi

Zakon o krivičnom postupku

Preuzmi

Zakon o socijalnoj zaštiti

Preuzmi

Zakon o zabrani diskriminacije

Preuzmi

Zakon o javnom redu i miru

Preuzmi

Zakon o prekršajima

Preuzmi

Zakon o ravnopravnosti polova

Preuzmi

Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

Preuzmi

Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti

Preuzmi

Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

Preuzmi

Poseban protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

Preuzmi

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Preuzmi

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Preuzmi