Искључи насиље

Члан 28. (Део) Закона о спречавању
насиља у породици

Надлежни полицијски службеници и јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и судије који примењују овај закон дужни су да заврше специјализовану обуку према програму који доноси Правосудна академија.

Специјализовану обуку спроводи Правосудна академија за јавне тужиоце, заменике јавних тужилаца и судије у сарадњи са другим стручним установама и организацијама, а за полицијске службенике специјализовану обуку спроводи Криминалистичко-полицијска академија.

Дефиниције насиља

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које за последицу има стварно или потенцијано угрожавање здравља, развоја и достојанства злостављане особе.

Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно спокојство  другог члана породице.

Насиље у породици је појам који се обично односи на насиље између супружника.

Насилника не дефинише узраст – године, пол, ни образовање, као ни жртву насиља.